കടമ്പനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 1 വാർഡ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വർക്ക് സ്ത്രീ നന്മ മേസൺ ഗ്രൂപ്പിന് ലഭിച്ചു . ഇത് വഴി 10 അംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പിന് 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ വർക്ക് ലഭിച്ചു.

 

 

 

 

കടമ്പനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 1 വാർഡ് റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് വർക്ക് സ്ത്രീ നന്മ മേസൺ ഗ്രൂപ്പിന് ലഭിച്ചു . ഇത് വഴി 10 അംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പിന് 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ വർക്ക് ലഭിച്ചു.

 

 

 

 

 

First LIFE Mission House - Sreekuttikku Oru Veedu Story- Click here to Read

Alappuzha - First LIFE Mission House

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sreekuttikku Oru Veedu Story- Click here to Read