No Name Date of Presentation View / Download
1 Devi Balakrishnan 20-05-2019
2 Priya Paul 27-05-2019
3 Dr. Shameena 27-05-2019
4 Anishkumar.M.S. 03-06-2019
5 Shibu. N. P. 10-06-2019
6 Prabhakaran M Melath 18-06-2019
7 Sreepriya.R &
Arya
24-06-2019
8 Suchithra. S 01-07-2019
9 Sabu B 08-07-2019
10 Pradeep S 22-07-2019
11 Bhavana M 28-10-2019   
12 Renu Georgy 25-11-2019